< SAK - Advokáti na vašej strane

Internet nepozná vašu situáciu
Dôverujte len svojmu advokátovi

Ako si vybrať advokáta

Výber advokáta je dôležitý krok. Klient musí advokátovi úplne veriť, preto je dobré
vybrať si ho na základe referencií, odporúčaní, odbornej špecializácie, jazykových znalostí a regionálnej pôsobnosti.

Pri výbere advokáta si všímajte

  • jeho odborné zameranie,
  • jeho jazykové znalosti,
  • jeho regionálne pôsobenie,
  • aké sú jeho skúsenosti, aké má referencie,
  • či plní stanovené termíny,
  • či vás informuje o všetkých krokoch,
    skutočnostiach a ich možných dôsledkoch.

Nájdite si vhodného advokáta

Ak si chcete vybrať advokáta, kliknite sem.

Kedy navštíviť advokáta a prečo je prevencia lacnejšia

Advokáta je ideálne navštíviť v momente vstupovania do zmluvných vzťahov a záväzkov, akými sú napríklad kúpa, či predaj nehnuteľnosti, založenie firmy a mnohé iné situácie, ktoré môžu mať pre Vás významné právne dôsledky. Táto forma prevencie alebo „poistenia“ sa napriek počiatočným výdavkom stáva v závere jednou z najlepších investícií. „Nevyhnúť“ sa službám advokáta a zájsť k nemu po radu včas je pre Vás najlepšou prevenciou. Môžete tak predísť sporným situáciám a súdnym sporom. Napríklad dobre nastavená spoločenská zmluva pri začatí podnikania alebo autorizačná doložka advokáta pri zmluve o nehnuteľnostiach, dodá Vášmu zmluvnému vzťahu väčšiu právnu istotu a ochráni Vás pred podvodmi. Výhodou advokáta je aj jeho zákonné poistenie pre prípad, že by Vám spôsobil škodu. Každý advokát je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Môžete si ho preveriť a mať istotu, že sa na neho vzťahuje dohľad stavovskej organizácie.

Čo je úlohou advokáta?

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené poukázať na protizákonný stav.
Advokáta má zrejme aj Vaša protistrana. Prečo by ste teda nevolili aj Vy odborníka, ktorý háji Vaše záujmy? Majte pritom na zreteli, že advokát Vašej protistrany nie je Váš nepriateľ, má iba povinnosť odborne zastúpiť svojho klienta a robí všetko pre to, aby svoju úlohu vykonal čo najlepšie. Advokát nie je zákonodarcom, je bojovníkom za Vaše práva. Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane, a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Musí však voliť zákonné prostriedky a ak zákon zlyháva, musí na to poukázať.

Ako si vybrať advokáta

Výber advokáta je dôležitý krok, pri ktorom zohráva významnú úlohu dôvera. Preto je dobré vybrať si advokáta na základe referencií, odporúčaní, odborného zamerania, jazykových znalostí či regionálnej pôsobnosti. Advokáta vnímajte ako prvú pomoc, nie ako poslednú záchranu. Žiaľ, advokát je často osoba, na ktorú sa klient obráti až v závere riešenia svojho problému, keď si s ním už sám nevie rady. Pritom práve advokát je svojimi odbornými, ale aj ľudskými kvalitami garanciou ochrany záujmov klienta. Niekto si advokáta hľadá cez známosti, iný si prezerá referencie advokátskych kancelárií. Už pri prvom stretnutí je dôležité všimnúť si, ako na Vás daný človek pôsobí, či si stojí za slovom a dodržuje dohody, či Vás informuje o krokoch a činnostiach, ktoré je potrebné urobiť – jednoducho, či si dokážete vzájomne dôverovať. Ak dôvera zanikne, obe strany majú právo od zmluvného vzťahu odstúpiť.

Nájdite si vhodného advokáta

Ak si chcete vybrať advokáta, kliknite sem.

Ako si dohodnúť odmenu advokáta?

Odmena advokáta je vždy vecou dohody. Klient sa môže dohodnúť s advokátom na hodinovej odmene, odmene za úkon, paušálnej odmene, pevne stanovenej odmene alebo odmene za úspešné ukončenie prípadu. Ak sa s advokátom na odmene neviete dohodnúť, platí tarifná odmena stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Môže sa tiež po dohode používať hodinová sadzba advokáta, ktorá sa pohybuje rádovo od výšky niekoľkých desiatok eur. Suma spravidla závisí od právnej náročnosti prípadu, potreby používania cudzieho jazyka v procese, či hodnoty sporu. Platí však, že najlacnejšou je právna služba pri prevencii, keď sa klient správnym nasmerovaním vyhne v budúcnosti problémom spojeným s omnoho vyššími výdavkami.

Prečo by mal mať každý svojho advokáta?

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát je bojovníkom za Vaše práva. Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Zastupuje Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukazuje na protizákonný stav.

Ako sa môjho advokáta dotkne elektronizácia justície?

Výkon povolania advokáta nezávisí len od jeho kvalifikácie, ale aj od toho, či fungujú elektronické systémy štátnych inštitúcií. Tie sú v súčasnosti v štádiu zavádzania a testovania. Veríme, že pre lepšiu vymožiteľnosť práva čoskoro budú v plnej miere fungovať a zabezpečia rýchle a efektívne prebiehanie procesov. Každý advokát má možnosť vytvoriť si elektronický advokátsky preukaz, ktorý ho identifikuje vo virtuálnom svete. Spolu s ním má k dispozícii systém, ktorý zabezpečí takzvanú zaručenú konverziu listín do elektronickej podoby. Každý advokát má oprávnenie vykonávať takúto konverziu a tým Vám vie zaručiť, že Vaše práva budú v elektronickej komunikácii so štátnymi inštitúciami zachované.

Znamená právnik a advokát to isté?

Každý advokát je právnik, ale nie každý právnik je advokátom. Právnikom je ten, kto ukončil vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte. Ak sa chce právnik stať advokátom, má pred sebou ešte dlhú cestu. Musí sa zamestnať u školiteľa – advokáta, pod ktorého dohľadom sa bude 3 roky pripravovať na prácu advokáta, následne musí vykonať náročné skúšky a zložiť advokátsky sľub, ktorým sa zaviaže k bezúhonnosti a spoľahlivosti. Advokát má disciplinárnu aj hmotnú zodpovednosť za svoje konanie, musí byť poistený pre prípad, že by v rámci výkonu svojho povolania spôsobil škodu.

Riešenie sporov

Po porade s Vašim advokátom odporúčame zvážiť pri uzatváraní obchodných vzťahov s Vašimi partnermi uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy (doložky), podľa ktorej sa prípadné spory nebudú riešiť pred všeobecnými (štátnymi) súdmi, ale pred Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory. Rozhodcovský súd SAK je vhodnou alternatívou voči všeobecným súdom, vďaka ktorej môže byť Vás obchodnoprávny, či občianskoprávny spor rozhodnutý nákladovo efektívne a rýchlo podľa moderných rozhodcovských pravidiel. Doručený rozhodcovský rozsudok má pritom rovnaké právne účinky ako rozsudok všeobecného súdu (pozn.: Rozhodcovský súd SAK nerozhoduje spory, o ktorých možno rozhodovať len v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní).

Kto sú pokútnici?

Na Slovensku môžu poskytovať platené právne služby len advokáti, samozrejme, s výnimkou ďalších právnických profesií, ktoré pôsobia v špeciálnych oblastiach, ako sú notári, exekútori, daňoví poradcovia, patentoví zástupcovia. Dávajte si pozor, ak za odmenu poskytujú právne služby ďalšie subjekty. Ponúkajú lacné zakladanie obchodných spoločností, vyhotovovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností, vybavovanie dedičstiev a pod. Svoje služby ponúkajú často na internete alebo formou inzerátov v novinách. Môže ísť o činnosť, ktorá je porušovaním zákona.

Advokátsky sľub

„Sľubujem na svoje svedomie a česť, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy, predpisy Slovenskej advokátskej komory, etiku advokátskeho povolania a chrániť základné práva a slobody, svedomito plniť povinnosti advokáta a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom svojho povolania.“