Ako si dohodnúť odmenu advokáta?

Odmena advokáta je vždy vecou dohody. Klient sa môže dohodnúť s advokátom na hodinovej odmene, odmene za úkon, paušálnej odmene, pevne stanovenej odmene alebo odmene za úspešné ukončenie prípadu. Ak sa s advokátom na odmene neviete dohodnúť, platí tarifná odmena stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Môže sa tiež po dohode používať hodinová sadzba advokáta, ktorá sa pohybuje rádovo od výšky niekoľkých desiatok eur. Suma spravidla závisí od právnej náročnosti prípadu, potreby používania cudzieho jazyka v procese, či hodnoty sporu. Platí však, že najlacnejšou je právna služba pri prevencii, keď sa klient správnym nasmerovaním vyhne v budúcnosti problémom spojeným s omnoho vyššími výdavkami.

Nemám na advokáta peniaze

Ani v tomto prípade sa nemusíte báť. K advokácii už tradične patrí pomoc osobám, ktorí poskytovanie právnych služieb nemôžu uhradiť. Okrem toho Slovenská advokátska komora poskytuje raz ročne vo vybraných mestách po celom Slovensku bezplatné právne poradenstvo.Tento rok nás môžete nájsť v stredu 24. 4. 2019 v čase od 9.00 do 14.00 hod. na týchto miestach:

 • BRATISLAVA – sídlo Slovenskej advokátskej komory, Kolárska 4
 • KOŠICE – regionálna kancelária SAK, Floriánska 19
 • ŽILINA – Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1
 • BANSKÁ BYSTRICA – Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26
 • TRNAVA – bývalá budova Tatraskla, oproti Mestskému úradu na Trhovej ulici 2
 • TRENČÍN  – Mestský úrad Trenčín, Mierové námestie 2
 • PREŠOV – Mestský úrad Prešov, Jarkova 26
 • POPRAD – Mestský úrad Poprad, Námestie Jána Pavla II. 2802/3
 • NITRA – Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60
 • DUNAJSKÁ STREDA – budova Obchodno-informačného centra, Alžbetínske námestie 1203
 • ROŽŇAVA – Radnica, Námestie baníkov 32
 • MICHALOVCE – budova mestskej polície, Námestie osloboditeľov 81

Prečo by mal mať každý svojho advokáta?

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát je bojovníkom za Vaše práva. Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Zastupuje Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukazuje na protizákonný stav.

Znamená právnik a advokát to isté?

Každý advokát je právnik, ale nie každý právnik je advokátom. Právnikom je ten, kto ukončil vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte. Ak sa chce právnik stať advokátom, má pred sebou ešte dlhú cestu. Musí sa zamestnať u školiteľa – advokáta, pod ktorého dohľadom sa bude 3 roky pripravovať na prácu advokáta, následne musí vykonať náročné skúšky a zložiť advokátsky sľub, ktorým sa zaviaže k bezúhonnosti a spoľahlivosti. Advokát má disciplinárnu aj hmotnú zodpovednosť za svoje konanie, musí byť poistený pre prípad, že by v rámci výkonu svojho povolania spôsobil škodu.

Riešenie sporov

Po porade s Vašim advokátom odporúčame zvážiť pri uzatváraní obchodných vzťahov s Vašimi partnermi uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy (doložky), podľa ktorej sa prípadné spory nebudú riešiť pred všeobecnými (štátnymi) súdmi, ale pred Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory. Rozhodcovský súd SAK je vhodnou alternatívou voči všeobecným súdom, vďaka ktorej môže byť Vás obchodnoprávny, či občianskoprávny spor rozhodnutý nákladovo efektívne a rýchlo podľa moderných rozhodcovských pravidiel. Doručený rozhodcovský rozsudok má pritom rovnaké právne účinky ako rozsudok všeobecného súdu (pozn.: Rozhodcovský súd SAK nerozhoduje spory, o ktorých možno rozhodovať len v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní).

Kto sú pokútnici?

Na Slovensku môžu poskytovať platené právne služby len advokáti, samozrejme, s výnimkou ďalších právnických profesií, ktoré pôsobia v špeciálnych oblastiach, ako sú notári, exekútori, daňoví poradcovia, patentoví zástupcovia. Dávajte si pozor, ak za odmenu poskytujú právne služby ďalšie subjekty. Ponúkajú lacné zakladanie obchodných spoločností, vyhotovovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností, vybavovanie dedičstiev a pod. Svoje služby ponúkajú často na internete alebo formou inzerátov v novinách. Môže ísť o činnosť, ktorá je porušovaním zákona.

Ako sa môjho advokáta dotkne elektronizácia justície?

Výkon povolania advokáta nezávisí len od jeho kvalifikácie, ale aj od toho, či fungujú elektronické systémy štátnych inštitúcií. Tie sú v súčasnosti v štádiu zavádzania a testovania. Veríme, že pre lepšiu vymožiteľnosť práva čoskoro budú v plnej miere fungovať a zabezpečia rýchle a efektívne prebiehanie procesov. Každý advokát má možnosť vytvoriť si elektronický advokátsky preukaz, ktorý ho identifikuje vo virtuálnom svete. Spolu s ním má k dispozícii systém, ktorý zabezpečí takzvanú zaručenú konverziu listín do elektronickej podoby. Každý advokát má oprávnenie vykonávať takúto konverziu a tým Vám vie zaručiť, že Vaše práva budú v elektronickej komunikácii so štátnymi inštitúciami zachované.