Ako si dohodnúť odmenu advokáta?

Odmena advokáta je vždy vecou dohody. Klient sa môže dohodnúť s advokátom na hodinovej odmene, odmene za úkon, paušálnej odmene, pevne stanovenej odmene alebo odmene za úspešné ukončenie prípadu. Ak sa s advokátom na odmene neviete dohodnúť, platí tarifná odmena stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Môže sa tiež po dohode používať hodinová sadzba advokáta, ktorá sa pohybuje rádovo od výšky niekoľkých desiatok eur. Suma spravidla závisí od právnej náročnosti prípadu, potreby používania cudzieho jazyka v procese, či hodnoty sporu. Platí však, že najlacnejšou je právna služba pri prevencii, keď sa klient správnym nasmerovaním vyhne v budúcnosti problémom spojeným s omnoho vyššími výdavkami.

Nemám na advokáta peniaze

Ani v tomto prípade sa nemusíte báť. K advokácii už tradične patrí pomoc osobám, ktorí poskytovanie právnych služieb nemôžu uhradiť. Okrem toho Slovenská advokátska komora poskytuje raz ročne vo vybraných mestách po celom Slovensku bezplatné právne poradenstvo.Tento rok nás môžete nájsť v stredu 25. 4. 2018 v Bratislave v sídle SAK na Kolárskej 4, v regionálnej kancelárii SAK v Košiciach na Floriánskej 19 a na mestských úradoch v Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove, Poprade a v Nitre v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Ako sa môjho advokáta dotkne elektronizácia justície?

Výkon povolania advokáta nezávisí len od jeho kvalifikácie, ale aj od toho, či fungujú elektronické systémy štátnych inštitúcií. Tie sú v súčasnosti v štádiu zavádzania a testovania. Veríme, že pre lepšiu vymožiteľnosť práva čoskoro budú v plnej miere fungovať a zabezpečia rýchle a efektívne prebiehanie procesov. Každý advokát má možnosť vytvoriť si elektronický advokátsky preukaz, ktorý ho identifikuje vo virtuálnom svete. Spolu s ním má k dispozícii systém, ktorý zabezpečí takzvanú zaručenú konverziu listín do elektronickej podoby. Každý advokát má oprávnenie vykonávať takúto konverziu a tým Vám vie zaručiť, že Vaše práva budú v elektronickej komunikácii so štátnymi inštitúciami zachované.

Znamená právnik a advokát to isté?

Tým, ktorí nepoznajú rozdiel medzi týmito pojmami, pripomíname, čo sa skrýva za výkonom advokácie. Právnikom je ten, kto ukončil vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte a získal titul Mgr. Právnici môžu následne zložiť rigorózne skúšky na získanie titulu JUDr. – doktor práv. Ak sa chce právnik stať advokátom, musí sa zamestnať u školiteľa – advokáta, pod ktorého dohľadom bude vykonávať 5-ročnú koncipientsku prax. Následne musí koncipient vykonať advokátske skúšky a zložiť advokátsky sľub, v ktorom sa zaviaže k bezúhonnosti a spoľahlivosti. Zo zákona musí byť advokát pri výkone svojho povolania poistený pre prípad, že by vám v rámci neho spôsobil škodu.

Riešenie sporov

Po porade s Vašim advokátom odporúčame zvážiť pri uzatváraní obchodných vzťahov s Vašimi partnermi uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy (doložky), podľa ktorej sa prípadné spory nebudú riešiť pred všeobecnými (štátnymi) súdmi, ale pred Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory. Rozhodcovský súd SAK je vhodnou alternatívou voči všeobecným súdom, vďaka ktorej môže byť Vás obchodnoprávny, či občianskoprávny spor rozhodnutý nákladovo efektívne a rýchlo podľa moderných rozhodcovských pravidiel. Doručený rozhodcovský rozsudok má pritom rovnaké právne účinky ako rozsudok všeobecného súdu (pozn.: Rozhodcovský súd SAK nerozhoduje spory, o ktorých možno rozhodovať len v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní).

Kto sú pokútnici?

Na Slovensku môžu poskytovať platené právne služby len advokáti, samozrejme, s výnimkou ďalších právnických profesií, ktoré pôsobia v špeciálnych oblastiach, ako sú notári, exekútori, daňoví poradcovia, patentoví zástupcovia. Dávajte si pozor, ak za odmenu poskytujú právne služby ďalšie subjekty. Ponúkajú lacné zakladanie obchodných spoločností, vyhotovovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností, vybavovanie dedičstiev a pod. Svoje služby ponúkajú často na internete alebo formou inzerátov v novinách. Môže ísť o činnosť, ktorá je porušovaním zákona.